Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın amacı yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesidir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti

Kira Desteği

Teknopark içi

%75 hibe

Aylık: 1.250

Toplam: 30.000

Teknopark dışı

Aylık: 1.000

Toplam: 24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet*

%75 hibe,

faizsiz kredi

150.000

300.000

Personel Gideri

%75 Hibe

Net ücret üzerinden;

1 yıl içinde mezun veya ön lisans: 1.500

Lisans: 2.000

Yüksek lisans: 2.750

Doktor: 3.500

Toplam: 150.000

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

Yurtiçi ziyaret: 1.000

Yurtdışı ziyaret: 3.000

Toplam: 15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programından Ar-Ge ve inovasyon konularında kamu kaynakları ile proje tamamlayan, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahibi, İşletmeler/girişimciler uygun başvuru sahipleridir.

Destek Kapsamı

Destek Miktarı TL

Destek oranı

Kira Desteği

Aylık: 1.000

Toplam: 18.000

%75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım

150.000

%75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım (Geri Ödemeli)

500.000

%75

Personel Gideri Desteği

Meslek listesi: 1.200

Ön lisans: 1.500

Lisans: 2.000

Y. Lisans: 2.750

Doktora: 3.500

Toplam: 150.000

%75

TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Ar-Ge yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipe sahip, Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün veya prototipe sahip, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmelere aşağıdaki destekler verilir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti (TL)

Yurtiçi Destekler

% 100

50.000

Yurtdışı Destekler

% 100

100.000

 

 • Basılı ve elektronik tanıtım materyalleri 10.000 TL
 • Yurtiçi fuar katılım giderleri 25.000 TL, yurtdışı fuar katılım giderleri 50.000 TL
 • Yurtdışı fuar gümrük işlem giderleri 5.000 TL
 • Yurtiçi elektronik ticaret sitelerine üyelik 5.000 TL, yurtdışı elektronik ticaret sitelerine üyelik 15.000 TL
 • Yurtiçi yazılı medya tanıtımları 5.000 TL, yurtdışı yazılı medya tanıtımları 15.000 TL
 • Yurtiçi fuar konaklama ve ulaşım giderleri 5.000 TL, yurtdışı fuar konaklama ve ulaşım giderleri 15.000 TL

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

Programın amacı yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesidir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı

Destek Limiti

Personel Giderleri

 %75

Yok

Ulaşım Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Yurt İçi ve Yurt Dışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri *

Ar-Ge Hizmet Giderleri

YMM Giderleri

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın amacı yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesidir.

Destek Kapsamı

Destek Oranı%

Destek Limiti

Maaş Giderleri

%75

600.000 TL*

Ulaşım Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri

Ar-Ge Hizmet Giderleri

Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri

YMM Giderleri

Genel Giderler*

 

 

*Genel giderler projenin her bir AGY301’i için belirlenen harcama tutarının %10’u dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına eklenerek hesaplanır.

*Genel giderler dahil toplam üst limit 660.000 TL

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı

Programın amacı dönemsel olarak belirlenen öncelikli konularda; yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin desteklenmesidir.

Destek Kapsamı*

Destek Oranı%

Kobiler

Destek Oranı% 

Büyük Ölçek

Destek Limiti 

Personel giderleri

%75 

%60

Doktora: brüt asgari x14

En az lisans (mezuniyet-proje başvurusu arası süre 48 aydan fazla): brüt asgari x12

En az lisans (mezuniyet-proje başvurusu arası süre 48 aydan az): brüt asgari x8

Ön lisans: brüt asgari x5

Lise ve altı: brüt asgari x4

Personele ait seyahat giderleri

 

Alet, Teçhizat, Yazılım Ve Yayın Alım Giderleri

 

Malzeme Ve Sarf Giderleri

 

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Danışmanlık Hizmeti Ve Diğer Hizmet Alım Giderleri

Yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı %20 ile sınırlandırılır.

Türkiye’deki Üniversiteler, TÜBİTAK’a Bağlı Ar-Ge Birimleri, Özel Sektör Ar-Ge Kuruluşları Ve Benzeri Ar-Ge Kurum Ve Kuruluşlarına Yaptırılan Ar-Ge Hizmet Giderleri

 

Yeminli Mali Müşavir Giderleri

SMMM ve YMM asgari ücret tarifesine göre

Genel Giderler

Proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.

*Tüm detaylar çağrıda belirlenir.

SANAYİ BAKANLIĞI Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı bir destektir. Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile aşağıdaki indirim ve teşviklerden yararlanılmaktadır:

 • Vergi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası

 

Ar-Ge Merkezi olabilmek için en az 15 tam zaman eşdeğer personel, Tasarım Merkezi olabilmek için en az 10 tam zaman eşdeğer personel bulunmalıdır.